Vyhlásené výzvy

 

Výzva je zameraná na podporu zavádzania SMART riešení v podnikoch.

Podpora je zameraná na vykonanie energetického auditu a následnú realizáciu opatrení auditu, ako napr. rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb, rekonštrukcia a modernizácia energetických zariadení a systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu či systémov osvetlenia a mnohé iné.

Cieľom podpory je podporiť rozvoj malých a stredných podnikov poskytujúcich služby v najmenej rozvinutých okresoch.

Cieľom podpory je podporiť rozvoj výrobných malých a stredných podnikov pôsobiacich v najmenej rozvinutých okresoch prostredníctvom nákupu technológií.

Cieľom výzvy je podporiť projekty výskumu, vývoja a inovácií v oblasti dopravných prostriedkov. Podporované oblasti sú široko definované.

Cieľom výzvy je podporiť projekty výskumu, vývoja a inovácií v oblasti široko definovanej priemyselnej výroby.

Cieľom výzvy je podporiť projekty výskumu, vývoja a inovácií v oblasti zdravých potravín a životného prostredia v definovaných tematických oblastiach.

Cieľom podpory je umožnenie zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a/alebo posúdenie zhody výrobkov. Posúdenie zhody musí byť realiiozvané akreditovaným subjektom.

Výzva je zameraná na podporu vzdelávania zamestnancov v podnikoch mimo Bratislavského kraja.

Ocenenia

 

Portál europodpora.sk bol ocenený v rámci 10. ročníka súťaže o Cenu ministra hospodárstva "Inovatívny čin roka 2016" za ponuku vypracovaných vzorových projektov.

 

 

Média

 

 

Novinky na FB

 

 

 

 

 

 

Ponúkame prípravu projektov uvedených výziev na kľúč.

 
 

 

Pripravované a očakávané výzvy

 Podpora kreatívneho priemyslu

 Podpora výskumu a vývoja v IKT a KKP

 Tvorba nízkouhlíkových stratégií

 

 

Pre vyhlásenú výzvu zameranú na malé a stredné podniky (MSP) z najmenej rozvinutých okresoch Slovenska ponúkame vzorové projekty.

 
 

 

Ukončené výzvy

V minulosti sme pripravili vzorové projekty pre ďalšie výzvy vyhlásené v rámci Operačného programu výskum a inovácie a Integrovaného operačného programu:

 Výzva na podporu začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03)

 Výzva na podporu inovácií a technologického transferu (OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02)

 Výzva na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04)

 Výzva na podporu MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (IROP-PO3-SC31-2016-5)

 

           

 

 

 
 

Základné pojmy v štrukturálnych fondoch

Informačné centrá v regiónoch

Kontaktujte nás.